HomeContact

DOVO® betekent Diepgaand Onderzoek Van Ongevallen.

  • Het is een onderzoeksmethode op wetenschappelijk basis, geschikt voor het onderzoeken van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan voor, tijdens en na grote en kleine ongevallen.
  • De methode richt zich niet op beantwoording van de schuldvraag, maar op het vaststellen van de toedracht van een ongeval en achterliggende structurele tekortkomingen.
  • De methode hanteert een stapsgewijze benadering van ongevallen, waarin achtereenvolgens wordt nagegaan wat er gebeurde, hoe een ongeval zich heeft voltrokken, waarom het zich zo kon voordoen, welke lessen getrokken kunnen worden en wie bij het voorkomen van herhaling betrokken is.
  • De methode is onbevangen, gaat niet uit van een voorkeur voor technische, menselijke of organisatorische faalfactoren en kiest geen partij voor enige van de bij het ongeval betrokken belanghebbenden.